Sheeva Yoga

«zpět na library

UMĚNÍ KOMUNIKACE

Měla to být jen hra...
Jeden pohyb úst a sluneční paprsek na tvé rtěnce by rozzářil Tanguyho krajinu...
Na křídlech Psýché bych odletěl do země věčného léta a má duše by se rozplynula na atomy štěstí...
Ale bohužel jsem začal já...
Stejné slovo, a přesto se tvé neurony začaly splétat jiným směrem...
Měsíční cop, uzel noci, chuchvalec temnoty, dread strachu, neproniknutelná síť hnusu...
A chladné ruce slizké vzpomínky ti nepříjemně sáhly na šíji...
Tohle jsem přece nechtěl!?!
Ale bavili jsme se vlastně o stejném slunci???

(Je těžké se vyjadřovat slovy... Každé z nich nás odkazuje jen na další jiné slovo... A každá věta v každém z nás vyvolává rozdílné asociace, představy, příběhy a pocity... Slovo je silná zbraň a občas jím ublížíme, aniž bychom chtěli... Někdy je možná lepší radši mlčet... Komunikace je zkrátka nejtěžší umění...)


THE ART OF COMMUNICATION

It should have been just a game...
One motion of a mouth and your lipstick sunshine could flash Tanguy’s landscape on...
I would fly on Psýché’s wings to the land of eternal summer and my soul would dissolve to atoms of happiness...
But unfortunately I’ve begun as the first one...
The same word, nevertheless your neurons have started to braid each other in different way...
A moonshine cue, a knot of night, a lump of darkness, a dread of fear, an impenetrable web of disgust...
And a slimy memory have lifted unpleasantly its cold hands against your neck...
I really haven’t want to evoke it!?!
But have we talked about the same sun???

(It’s difficult to express oneself by words... Each one just refers to another one... And every sentence evokes different associations, images, feelings, and stories in everyone... A word is a powerful weapon and sometimes we can hurt someone with it without any purpose... Sometimes it’s better to be silent... A communication is simply the hardest art...)

«zpět na library