Sheeva Yoga

«zpět na library

PŮLMĚSÍC V TRENKÁCH

Ještě nám na těle neuschly krůpěje potu, které z nás vyždímal boj s křížem...
Stále cítíme jeho třísky, stále nás bolí - navždy!!!
A než jsme se stihli rozkoukat, už máme v trenkách půlměsíc...
Když si ho chceš nakreslit, prsty máš krvavé od jeho ostří...
Když se chceš trochu uchechnout, šimrá tě v zadku...

(Trochu mne zaráží, kam až se vyvinul veškerý humbuk kolem karikatur Mohameda v dánských novinách... Vždyť karikatura je snad vtip, nadsázka!!! I když v tomhle případě dost ubohá... Především nevěřím na Huntingtonův střet civilizací, ani na výblitky ultrapravičáků a černoprdelníků, že Islám je náboženství miliardy militantních fanatiků... Stejně tak si nemyslím, že by šlo Jylland Posten o svobodu slova... Spíš o nenávistnou propagandu... Není to snad ten samý konzervativní deník, který byl zapleten do protižidovské kampaně ve 30.letech??? Když se tak vehementně zaštiťovali právem na svobodný projev, měli zveřejnit i karikaturu Mojžíše na buldozeru, jak boří palestinské domy a Ježíše v F-16, jak bombarduje obytné čtvrti Falludže... Bylo by to vyvážené a objektivní, přesně jak se žádá po moderních médiích... Myslím si ale, že na spor se dá podívat i jako na konflikt mezi svobodou a tmářstvím nebo jako souboj multikulturalismu a xenofobie... A to na obou stranách... Jenže v euroamerické civilizaci a potažmo i v hardcore scéně se lze občas setkat s dvojakým přístupem vůči křesťanskému fanatismu a vůči islámskému fanatismu... Zatímco u křesťanských excesů se křičí o zpátečnictví a středověku, v případě radikálního Islamismu se objevují hlasy o spravedlivém boji za svobodu a zachování kulturní identity před západními barbary... Samozřejmě, Západ strkající nos všude, jen aby si udržel svůj mocenský vliv, by si měl především zamést před vlastním prahem, zbavit se pocitu své „kulturní výlučnosti“... Jenže podle mě je důležité rozlišovat mezi osvobozeneckými a antikoloniálními aktivitami na jedné straně a nenávistným fundamentalismem na straně druhé... Od osvícenství se snažíme zbavit mocenského vlivu jednoho náboženství a najednou chceme omlouvat a přijímat jiné???)


THE CRESCENT IN OUR SHORTS

Beads of sweat which a fight with the cross wringed out of our bodies, haven´t dried out yet...
It still painfully runs a splinter into our hands – forever!!!
Until we found our bearings, we have the crescent in our shorts...
When you try to draw one, its edge gashes your fingers bloodily...
When it makes you a little giggle, you´ve got a tickle in your ass...

(I´m taken a little aback of humbug about Mohammed´s caricatures in Danish journal... A caricature is a joke and a hyperbole after all, isn´t it??? But an akward one in this case... I neither don´t believe in Huntington´s conflict of civilisations nor in bullshits of ultra-right-wingers and Christian sky pilots that Islam is a religion of milliard of militant fanatics... And I also think the Jylland Posten´s main aim wasn´t a freedom of speech... Rather a hateful propaganda... But isn´t it the same conservative journal which was involved into campaigns against Jews in 30´s??? However under a balance of all camps, if the Jyllands Posten wants to be objective and modern medium, it should also publish a caricature of Moses in a bulldozer demolishing Palestinian houses, and Jesus in F-16 dropping bombs on residential districts of Fallujah... I think we could look at this whole conflict also in the way of a problem between freedom and obscurantism, or a problem between multiculturalism and xenophobia... And this is a problem of both camps... But there is sometimes two-faced attitude to Christian fanaticism and to Islamic fanaticism in Euro-American civilisation and also in hardcore scene... While a lot of vocals scream about reactionism and middle ages in the case of Christian excesses, thus they scream about righteous fight for freedom and sustentation of cultural identity against barbarians from the West in the case of radical Islamism... Of course, the West which shoves its oar in every business to keep its power control, firstly should put its house in order, and it should shake its sense of own „cultural exclusivity“... But I think the most important thing is to separate liberation and colonial activities on one hand and hateful fundamentalism on the other hand... We try to deliver us from one religion´s power control from the Enlightenment, and then we want to excuse and accept someone else in the next moment???)

«zpět na library