Sheeva Yoga

«zpět na library 

OPINION + IMAGE = MUSIC STYLE?

Some kinds of music are grafted to specific comunity as a part of its image and a mediation of its opinions...
I haven´t any reminder...
I only wanna ask - is it unwritten rule we gotta strictly keep???
I use different styles freely in my music, nevertheless I´ve my own opinions and image...
That´s why I beg someone for push me forward to a place I´ve never been and I´ll never be...
And I thank everyone who comprehends the meaning of the term "freedom of expression"...


NÁZOR + IMAGE = HUDEBNÍ STYL?

Některé druhy muziky jsou naroubovány na určitou komunitu jako součást jejího image a zprostředkovatel jejích názorů...
Nemám nic proti tomu...
Chci se jen zeptat - je to nepsaným pravidlem, které se musí striktně dodržovat???
Volně používám různé styly ve své hudbě, a přesto mám své vlastní názory i image...
Prosím proto některé, aby mne netlačili někam, kde jsem nikdy nebyl a ani být nechci...
A děkuji všem, kteří pochopili význam termínu "svoboda vyjadřování se"...

«zpět na library