Sheeva Yoga

«zpět na library 

HEAD AGAINST A WALL

Feedback reactions to discharged acts don't allow us to change something...
It's like to run our heads against a wall...
Time machine is just a romantic dream of naive fancy-lovers...
So, is it better to think before do, or do before think???
And is it better to shake before use, or use before shake???


HLAVOU PROTI ZDI

Zpětné reakce na vykonané činy nám nedovolí nic změnit...
Je to jako běžet hlavou proti zdi...
Stroj času je pouze romantický sen naivních fantastů...
Je tedy lepší napřed přemýšlet a potom konat nebo naopak???
A je lepší zatřepat před použitím nebo použít před zatřepáním???

«zpět na library