Sheeva Yoga

«zpět na library

BOOMERANG EFFECT

So long time we will pour a meat and bone meal from the base of milion years working constant system...
That the Creutyfelt-Jakob globe fall on our heads...
Without any pardon... Without any emotion...

(All experiments which try to win over the nature and her processes, will mostly get back to us... As in the case of BSE...)


EFEKT BUMERANGU

Budeme tak dlouho odsypávat masokostní moučku z podstavce neměnného, miliony let fungujícího systému...
Až se nám ten Creutzfeld-Jakobův globus skutálí na hlavu...
Bez pardonu... Bez emocí...

(Veškeré pokusy jakkoli „obechcat“ přírodu a její zákonitosti se nám většinou vrátí zpět... Tak jako v případě BSE...)

«zpět na library