Sheeva Yoga

«zpět na library

ABOUT FREEDOM BY MATH

This is a sketch of theme...
Imply personal freedom of an individual (the number of individuals is the number of inhabitants of the planet Earth) as a square with a side X, where an individual is in an encounter of diagonals and X is relative variable directly proportionate to an individual's need to despatch his/her ego to a society...
Points of intersection between squares are posible, and the reaction of their middles to bilateral contact is uncalculated which negate one known statement...
Try to reckon which...

(Á propos – that known statement reads "Freedom of an individual ends where another individual’s freedom begins"... Try to rough-cast what is verbatim written in the text, and maybe you will follow that statement’s exception of individual egoism which can spread out without any rules...)


MATEMATICKY O SVOBODĚ

Pro načrtnutí tématu...
Vyjádřeme si osobní svobodu jednotlivce (množina jednotlivců se rovná počtu obyvatel planety Země) jako čtverec o straně X, kde jednotlivce najdeme na střetu diagonál a X je relativní proměnná přímo úměrná jednotlivcově potřebě expedovat své ego do společnosti...
Průsečíky čtverců jsou možné a reakce středů čtverců na vzájemný kontakt je nevypočitatelná, což neguje jeden známý výrok...
Zkuste vypočítat který...

(Á propos – ten známý výrok zní "Svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda někoho jiného"... Zkuste si to, co je napsáno doslovně v textu, narýsovat a pak možná pochopíte, že tento výrok jaksi nepočítá s individuálním egoismem, jehož rozpínavost je poněkud neovladatelná...)

«zpět na library